Trận giành vô đinh giải 14/4 của anh Tài và chú Sáng

362

Trận GIÀNH VÔ ĐỊCH CỦA ANH TÀI
[advanced_iframe src=”https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzAEtIAj933G7Pkhhyd_QVWgrqfhYLQamn8o35OingV6y3uPm1GeN8SuTFP9aALRJIcAu3GtbNmW8gJZ-atrc8cOBk1aUgNFe7gSJxvf0VR4W4_C_AcHSXvOGvbEP5xunrJMkwo” width=”100%” height=”420″]

Trận GIÀNH VÔ ĐỊCH CỦA CHÚ SÁNG

[advanced_iframe src=”https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxKXeNNQWBvCLGW_543A2OYJCslO4tPoPp6lBa-xhEHD6E0iGSSDByF3rWoK5yW7dQfyMMhf3TO-AqloAueysksHIViK9Ozcp317T4JhA3mmBD4x5NA3ZRjjQoNt5MpK8T-8_E” width=”100%” height=”420″]

TẮT QUẢNG CÁO [X]
TẮT QUẢNG CÁO [X]